Επενδυτική ωρίμανση για τη μαρίνα Βλυχού Λευκάδας

Από τη Σοφία Κοντογιάννη

Ο Δήμος Λευκάδας ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας του δήμου με την εταιρεία ENTERPRISE GREECE, για την επενδυτική και αδειοδοτική ωρίμανση του έργου «Τουριστικός Λιμένας – Μαρίνα Βλυχού Λευκάδας», προϋπολογισμού 80.000 με ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του δήμου για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας οικονομίας, διερευνήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας για την ανάδειξη των δυνατοτήτων αξιοποίησης του κόλπου του Βλυχού, με απώτερο στόχο την επενδυτική και αδειοδοτική ωρίμανση του ανωτέρω έργου. Γενική εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για μια επένδυση που θα λειτουργήσει θετικά στην τοπική οικονομία, στην οικονομία του δήμου και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία.

Η βαρύτητα της επένδυσης (ύψος της επένδυσης, οικονομική απόδοση και προστασία περιβάλλοντος) απαιτεί, να εισαχθεί στην Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, να εγκριθεί ως στρατηγική επένδυση και να αναζητηθεί επενδυτικό σχήμα.

Ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστεί το σύνολο των παραμέτρων τεχνικής εφικτότητας και βιωσιμότητας του έργου, να αναλυθούν και να τεκμηριωθούν οι σχετικές παραδοχές και να εκτιμηθεί το ευρύτερο οικονομικό όφελος. Στόχος είναι η επίτευξη μιας επένδυσης ελκυστικής προς την εγχώρια και διεθνή επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα.

Τέλος, οι στόχοι των φορέων υλοποίησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία Μαρίνας και την προώθηση ολοκλήρωσης υποστηρικτικών μελετών, όπως μελέτες χωροθέτησης,  περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λιμενικών έργων, χερσαίων εγκαταστάσεων, ώστε το προκύπτον χρηματοοικονομικό μοντέλο  να τεκμηριώνει την βιωσιμότητα και κερδοφορία του έργου, προσελκύοντας επενδυτές και επιχειρηματίες για την ανάληψη κατασκευής και λειτουργίας του.

Πηγή