30 «χρυσές βίζες» για τους επενδυτές της Λευκάδας

Δημιουργούνται νέα προϊόντα για την απόκτησή της

Από τη Δήμητρα Μανιφάβα

Σε οκτώ νέα προϊόντα, στα οποία περιλαμβάνονται μετοχές, ομόλογα και καταθέσεις, προβλέπεται να επεκταθεί το πρόγραμμα «χρυσή βίζα», η απόκτηση δηλαδή άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, οι οποίοι έρχονται ως επενδυτές στη χώρα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 και μέχρι τώρα αφορούσε τη χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που επένδυαν σε ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με ασφαλείς πληροφορίες, στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή, θα προβλέπεται ότι θα επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Εισφορά κεφαλαίου ποσού τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε εταιρεία με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτά να εισάγονται σε διαπραγμάτευση σε αγορές στην Ελλάδα (Χρηματιστήριο Αθηνών, Εναλλακτική Αγορά κ.ά.).

• Εισφορά κεφαλαίου ποσού τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) που έχει ως σκοπό να επενδύσει αποκλειστικά στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

• Εισφορά κεφαλαίου ποσού τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον η ΕΚΕΣ ή το ΑΚΕΣ έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.

• Αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.

• Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα. Η κατάθεση πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας με πάγια εντολή ανανέωσης.

• Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, αξίας κτήσης τουλάχιστον 800.000 ευρώ, των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται στην Ελλάδα.

• Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που διαπραγματεύονται στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου να ανέρχεται σε τουλάχιστον 3 εκατ.

• Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (π.χ. εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Στα ακίνητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής από τα μέσα του 2013, οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα, μέχρι τις 30 Αυγούστου 2018 είχαν χορηγηθεί άδειες διαμονής σε 3.154 πολίτες τρίτων χωρών. Το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί για την αγορά ακινήτων, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος, ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

Πηγή