Π.Ε. Λευκάδας: Ανάπλαση και πεζοδρόμηση του κεντρικού δρόμου Νυδριού

Δημοπράτηση Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ»

Η ανάπλαση και πεζοδρόμηση του κεντρικού δρόμου στο Νυδρί, ένα  χρόνιο αίτημα των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, πραγματοποιείται. Μετά την χρηματοδότηση του από το Π.Δ.Ε. με 2.500.000 ευρώ και την ολοκλήρωση της μελέτης δημοπρατήθηκε και πλέον με την ολοκλήρωσή του, η ευρύτερη περιοχή θα εκσυγχρονισθεί.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», με συνολικό   προϋπολογισμό 2.500.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ), Κωδικός CPV:[45233260-9]-(Κατασκευαστικές εργασίες για Πεζοδρόμους) και Κωδικός NUTS: EL 624 (Λευκάδα) και α/α συστήματος: 77395.

Το έργο ανήκει στις κάτωθι κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 1.196.772,70€,  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 460.629,23€ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 358.515,19€,    (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα αντίστοιχα).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ