Ειδική Συνεδρίαση & Αποφάσεις 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην 16η τακτική συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2018 συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

  • Την διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (παρ.3 άρθρ. 217 Ν.3463/06), την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000,00 €.
  • Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 57.000,00 €.
  • Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ  Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.
  • Την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στις επιχειρήσεις/φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση Προγραμμάτων Μαθητείας για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ.) κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
  • Τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής  επιλογής για την καταγραφή, έλεγχο και αξιολόγηση των αιτήσεων  για την κάλυψη κενών θέσεων  εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2018-2019.
  • Την έγκριση της αρ.66/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που αφορά στην 2η αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018.
  • Την έγκριση της αρ.127/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την 3η αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018.
  • Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Λευκάδας» προυπολοφισμού 297.600,00€ του ΕΠ «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.

Ειδική Συνεδρίαση για Απολογισμό Πεπραγμένων

Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Διοικητήριο) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: ¨Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής¨

Καλούνται όλοι οι φορείς και οι πολίτες του Δήμου μας να παραστούν στη συνεδρίαση αυτή.

Από τον Δήμο Λευκάδας