Αποφάσεις 14ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην 14η Τακτική Συνεδρίαση της 14ης Μαΐου συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.. με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες.

• Την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και τεχνών Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5006063στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 1099/27-3-2018 2017 (ΑΔΑ ΩΥΕΝ7ΛΕ-Ν9Ν) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

• Την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου» με κωδικό ΟΠΣ 5007822 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 1183/27-3-2018 2017 (ΑΔΑ 96ΑΛ7ΛΕ-ΥΨΛ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.
• Την έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισμού 150.800,00 €.

• Την έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 310.000,00 €.

• Την Β’ Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2018.

• Την έγκριση της μελέτης: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 120.700€, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ