Εγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας

Γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία για τις εγγραφές των νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019 θα είναι από:  14 -05-2018 μέχρι και 31-05-2018.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις νηπίων που έχουν γεννηθεί από 01/01/2015 και μετά.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν  συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λευκάδας και στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ και συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ από τον πατέρα, τη μητέρα ή τον κηδεμόνα τα οποία θα παραλαμβάνονται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού καθώς και από τους Παιδικούς Σταθμούς και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ πράξη γέννησης του παιδιού.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ότι και οι 2 γονείς εργάζονται. Για μισθωτούς Ιδιωτικού τομέα, απαιτείται επίσης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ. Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση έναρξης εργασιών από ΔΟY ή TaxisNet.(Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης του ενός συζύγου στην επιχείρηση του άλλου χωρίς την απαραίτητη προσκόμιση βεβαίωσης ενσήμων ασφαλιστικού φορέα δεν αναγνωρίζεται).
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του, όπου θα αναγράφονται και τα εμβόλια (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού ή βεβαίωση του γιατρού ότι δεν είναι απαραίτητο και ότι μπορεί να παρακολουθήσει τον παιδικό σταθμό.
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ε1) του φορολογικού έτους 2017 καθώς και αντίγραφο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ φορολογικού έτους 2017 και σε περίπτωση απαλλαγής για μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης βεβαίωση απαλλαγής από τη ΔOY.
 6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ έτους 2017.Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης από 01/01/2018 και μετά αντίγραφο της αντίστοιχης δήλωσης
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για αλλοδαπούς γονείς να είναι μεταφρασμένο).
 8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (πρόσφατος λογαριασμός ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την Εφορία ή βεβαίωση κατοικίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο).
 9. Για εγγραφή ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΟΝΕΩΝ πρέπει επιπλέον να προσκομιστεί και η ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ των γονέων και των παιδιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 10. Όταν ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος επισυνάπτεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ή ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ.

   Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρηθεί απαραίτητο από την υπηρεσία

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Για διαζευγμένους, σε διάσταση ή σε χηρεία γονείς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση από τα οποία να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας ή γονικής μέριμνας, κλπ).
 2. Για γονείς φοιτητές, γονέα στρατευμένο ή φυλακισμένο αντίστοιχες ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ.
 3. Σε περίπτωση αναπηρίας: Αντίγραφο απόφασης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με ποσοστό αναπηρίας  γονέων ή τέκνου 67% και άνω.
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ για Μονογονεϊκές οικογένειες, Πολύτεκνοι, κλπ.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρηθεί απαραίτητο από την υπηρεσία

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα γίνονται και οι επανεγγραφές των παιδιών που φιλοξενούνται στους Σταθμούς, με νέα αίτηση που θα συνοδεύεται από τα ίδια με τις εγγραφές δικαιολογητικά.

Δεν θεωρούνται επανεγγραφές νήπια τα οποία έχουν διαγραφεί από τους Σταθμούς πριν τη λήξη της προηγούμενης περιόδου λειτουργίας τους.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική κατάταξή τους γίνεται με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και το σύστημα μοριοδότησης σύμφωνα με την αριθμ. 216/2017(ΑΔΑ:Ω4Χ7ΩΛΙ-ΠΝΜ) απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου του   Δήμου Λευκάδας.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται και σε όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

α) Παιδικός Σταθμός Λευκάδας:
Δ/νση: Θεοδώρου Στράτου & Ναπολ. Ζαμπέλη, 3 τμήματα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα
β) Παιδικός Σταθμός Βλυχού:
Δ/νση: Βλυχό Λευκάδας,1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα
γ) Παιδικός Σταθμός Καρυάς:
Δ/νση: Καρυά Λευκάδας 1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα
δ)Βρεφονηπιακός  Σταθμός:
Δ/νση: Άγγελου Σικελιανού 1) Α΄ Βρεφών από 8 μηνών έως 1,5 ετών- 6 βρέφη ανά τμήμα 2) Β΄ Βρεφών από 1,5 ετών  έως 2,5 ετών- 7 βρέφη ανά τμήμα 3)1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα

Τα έντυπα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στους Παιδικούς Σταθμούς, τον Βρεφονηπιακό Σταθμό καθώς και στην υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα απευθύνονται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα τηλέφωνα: 2645026720 ( Βρεφονηπιακός Σταθμός ), 2645022437 (Παιδικός Σταθμός Λευκάδας ), 2645041090 ( Παιδικός Σταθμός Καρυάς), 2645095664 (Παιδικός Σταθμός Βλυχού ) καθώς και στο  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού στο τηλέφωνο 2645360615.

Από τον Δήμο Λευκάδας

Αίτηση Εγγραφής

Αίτηση Επανεγγραφής

Ιστορικό νηπίου