Ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Περιφέρεια της Ηπείρου

Από την ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.2.1 του προγράμματος: «Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα».

Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)» είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η δράση αφορά ενίσχυση μικρών, πολύ μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.ά.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμοι φορείς. Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς: • Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα. • Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική βιομηχανία. • Υγεία και ευεξία.

Αναλυτικά, όλοι οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται σε παράρτημα της δημοσιευμένης πρόσκλησης. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜμΕ επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

• Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την 1/1/2015, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ τεταρτοβάθμιας ανάλυσης (π.χ. 10.11.20.01). Στην περίπτωση έλλειψης τεταρτοβάθμιας ανάλυσης ισχύει η τριτοβάθμια ανάλυση (π.χ. 10.11.11).
• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.
• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
• Να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
• Να μην υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
• Να μην είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση.

Επιλέξιμες ενέργειες. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες επιλέξιμες ενέργειες (Ε): Ε (1): Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ε (2): Ηλεκτρονικές κρατήσεις, Ε (3): Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ, Ε (4): Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ, Ε (5): Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση.

Οπως αναφέρουν τα δημοσιευμένα στοιχεία, κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε (5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε (1) ή Ε (2).

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

• Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός. Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής. Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης.
• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού. Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού. Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών. Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού. Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία. Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό.
• Προβολή – προώθηση – δικτύωση. Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας. Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής/επαγγελματικής δικτύωσης. Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας. Δημιουργία νέας ιστοσελίδας. Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 6.000 ευρώ έως 12.500 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business)» έως την 29η Ιουνίου 2018.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Πηγή