Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης 5ης Μαρτίου του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 5ης  Μαρτίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.
 • Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής.
 • Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 185.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου.
 • Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.700,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.
 • Την έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
 • Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Λευκάδας.
 • Την έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού  έτους 2016.
 • Τη λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ) » κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν. 2190/1920.
 • Την Α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2018.
 • Την έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων συνολικού προυπολογισμού 31.000 € σε Καστό, Αθάνι και Εγκλουβή.
 • Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επεμβάσεις-αποκαταστάσεις του κτηρίου Απόλλωνα Καρυάς» ποσού 39.510,61 €.

Από το Δήμο Λευκάδας