Συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 580.000,00 €.
Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

ΘΕΜΑ  3ο
: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 €.
Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση της πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ.55) στον άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων)» για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου»
Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
Δημήτριος Ζαβιτσάνος Πολιτ. Μηχαν. Δήμου Μεγανησίου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 20/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Λ.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» και αντικατάστασή του για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 8ο
: Απόφαση Δ.Σ.  για την αποδοχή παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο  «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για το Άξονα 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα » όπως αποφασίστηκε με την 127.4.4/2017 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 70Ξ946Ψ844-1ΚO) και  εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για την υπογραφή αυτής.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών  του Δήμου Λευκάδας
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016 του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 30/2018 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αν. Πρ/νος Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παροχή σύμφωνης γνώμης για τον χαρακτηρισμό της  Παλαιάς Ενετικής Οδού από Ράχη έως Χαραδιάτικα στη Δ.Ε. Ελλομένου ως κύρια δημοτική οδό. (σχετ. η υπ΄αριθ.  4/18 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 12ο:
Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με  αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δρυμώνα και του Αγίου Νικήτα στην ειδική θέση «Λίθος» της Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα του Δήμου Λευκάδας. (Σχετ: η υπ΄αριθ. 5/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην  εκτός σχεδίου περιοχή Φτερνού στην ειδική θέση «Μεγάλη Κουτσουπιά» της Τοπικής Κοινότητας Φτερνού Δήμου Λευκάδας (Σχετ: η υπ΄αριθ.   6/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου, Δημοτικής Ενότητας Απολλώνιων του Δήμου Λευκάδας, στην ειδική θέση «Μέγα Λόγγος ή Μαυρή» (Σχετ: η υπ΄αριθ.  7/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή Συββότων στην ειδική θέση «Βλασταράς» της Τοπικής Κοινότητας Μαραντοχωρίου  του Δήμου Λευκάδας, (Σχετ: η υπ΄αριθ.  3 /18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2018 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού (Σχετ: η υπ΄αριθ.    2/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου  του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Παναγιώτη Γληγόρη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 15-2-2018 ως συνήγορου πολιτικής αγωγής  του Δήμου Λευκάδας σε δύο ποινικές υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν αναβολών άρθρο 281 του Κωδ.Δήμων και Κοινοτήτων
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ