Προθεσμίες για τις υφιστάμενες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ανακοίνωση

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ότι η έκδοση και θεώρηση-ανανέωση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικών-παραγωγικών) γίνεται από τους οικείους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’). Οι υφιστάμενοι φάκελοι που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας θα αποσταλούν στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να μεταφερθεί ο φάκελος τους σε διαφορετικό Δήμο από αυτόν που αναφέρεται στον πίνακα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας (Διοικητήριο Λευκάδας – κεντρική πτέρυγα – ισόγειο) έως τις 28/02/2018, προκειμένου να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους προσκομίζοντας βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ  114  Α’). Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής οι ενδιαφερόμενοι αδειούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους Δήμους που απεστάλη ο φάκελος τους, έως τις 30/03/2018 (καταληκτική ημερομηνία) προκειμένου να απογραφούν και να τους αποδοθεί νέο έντυπο αδείας με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί στο παρελθόν με ετήσια διάρκεια, εφεξής ανανεώνονται πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Μη ανανεωθείσες άδειες, ανανεώνονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ανακαλούνται οριστικά και αυτοδίκαια.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λευκάδας, τηλ.2645360784.

Πίνακας Αδειούχων Πλανόδιου Εμπορίου (Παραγωγών & Εμπόρων)

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιωάννα Πολιτή