Επείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Πρόσκληση Κατεπείγουσας  Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄ αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω της θεομηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018», προϋπολογισμού 24.800,00 €.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «κατεπείγουσες εργασίες βραχοπροστασίας παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω της θεομηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018», προϋπολογισμού 24.800,00 €.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα δύο θέματα διότι:

1. Πρέπει να εκτελεστούν κατεπειγόντως  τα ανωτέρω έργα για την άμεση αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω των ζημιών που υπέστη από την θεομηνία που έπληξε το Δήμο μας και ιδιαίτερα τον οικισμό Αγίου Νικήτα, στις 17-18/01/2018.

2. Η οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους στην ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών και στην ασφάλεια  των υπαρχόντων εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Αγίου Νικήτα.

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά