Συνεδριάζει την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 86.800,00 ευρώ σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. 109507/11-10-2017 ( ΑΔΑ: 60ΣΟ465ΧΙ8-2ΟΗ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) στη ΣΑΜΠ-022 συνολικής δαπάνης 86.800,00 ευρώ.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 2.800.000,00 ευρώ σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. 109508/11-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΩ9465ΧΙ8-ΜΨΠ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ – ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) στη ΣΑΕΠ-022 συνολικής δαπάνης 2.800.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 600.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 138904/18-12-2017 (ΑΔΑ: 75ΧΛ465ΧΙ8-Γ58) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ  Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) στη ΣΑΕ-071 ΤΡΟΠ 1, συνολικής δαπάνης 600.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ έγκρισης μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
 
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση α) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2018, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ για δωρεάν παραχώρηση πρώην δημοτικού σχολείου Φρυνίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 31/17 αποφ. ΔΕΠ)
Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος