Αποφάσεις 32ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2017 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Την έγκριση μελέτης εφαρμογής, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «EΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ»,
  • Την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
  • Την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου της συμμετοχής του στην πράξη, ποσού 33.922,40€
  • Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 121/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών, οικονομικού έτους 2018.
  • Την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Χρ. Τσάμη Ε.Δ.Ε.             

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ