Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε και ενέκρινε τα εξής :

  • Την 2η αναμόρφωση-τροποποίηση του προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017.
  • Την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
  • Την υπ΄ αριθ. 8/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) που αφορά στον Ισολογισμό οικονομικού έτους 2016.
  • Τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ «ΑΗΔΟΝΑΚΙ» ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000,00 €.
  • Τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ», προϋπολογισμού 584.000,00 €.
  • Την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
  • Τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ».

Από το Δήμο Λευκάδας