Συνεδριάζει στις 12 Ιουνίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος – Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 8/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) που αφορά στον Ισολογισμό 2016.
Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Δ.Σ.  Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ

ΘΕΜΑ 3ο:
Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ «ΑΗΔΟΝΑΚΙ» ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000,00 €.
Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ», προϋπολογισμού 584.000,00 €.
Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης  τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό  θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2017 (σχετ. η υπ΄αριθ. 19/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μίσθωση χώρου στην περιοχή «ΡΟΥΔΑ»  Τ.Κ. Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου για χώρο στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Δ.Κ. Λευκάδας για την στέγαση του ιχθυοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκποίησης μέσω διαδικασίας δημοπρασίας, της παραγωγής αυγοτάραχου από τα δημοτικά ιχθυοτροφεία.
Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκποίησης δημοτικών ακινήτων στη θέση «Καρυά» και «Κουτσούνα» Τ.Κ. Μαραντοχωρίου.
Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν καταστήματος στην Τ.Κ. Βασιλικής.
Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή αιτημάτων στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: K/Ξ  ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.- ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ.  ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.980,28 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 17.999,18 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για  τροποποίηση της υπ αριθ. 172/2017 απόφασης του Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής:  Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων και απαλλαγή  ποσού από τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Καρυάς του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο:
Απόφαση Δ.Σ. για  συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 181/2017 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλου κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 77/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος Γκόγκακης Γρήγορης