Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε και αποφάσισε τα εξής:

Την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο καταγγέλλει – καταδικάζει την εξέλιξη για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των ΟΤΑ, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για μη ανανέωση των συμβάσεων και μη πληρωμή των δεδουλευμένων, απαιτώντας παράλληλα νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων και την μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων σε Αορίστου Χρόνου επειδή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της ΠΙΝ «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» για την ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας.

Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα  της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για τους οικισμούς Αλεξάνδρου-Κολυβάτων της Τ.Κ. Αλεξάνδρου για το έτος 2017.

Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 80.000,00 €.

 Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00 €.

Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.000,00 €.

Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 13.400,00 €.

Την έγκριση μελέτης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 7.000,00 €.

Επεκτάσεις του δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε περιοχές του Δήμου Λευκάδας.

Από το Δήμο Λευκάδας