Συνεδριάζει στις 12 Μαΐου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  12  Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης  στην πρόσκληση της ΠΙΝ ΙΟΝ 44 «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» για την ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα  της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετική η υπ΄αριθ. 96/2017 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για τους οικισμούς Αλεξάνδρου-Κολυβάτων της Τ.Κ. Αλεξάνδρου, για το έτος 2017 (σχετ. η αριθ. 107/2017 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτημάτων στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπολογισμού 80.000,00 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 13.400,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ», προϋπολογισμού 4.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 7.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. και αποζημίωση ανά συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή συμφωνητικών μίσθωσης με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών VICTUS NETWORKS A.E.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για απαλλαγή ποσού από τροφεία σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π.  στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη  κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 110/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες» κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 101/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου & Δημοτικών Συμβούλων για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ