Ερωτηματολόγιο για καταγραφή στάσεων και αντιλήψεων των πολιτών για τον Δήμο Λευκάδας

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΤΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΧ «ΟΧΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020»

Ο Δήμος Λευκάδας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την υποβολή ενός ειδικού ολοκληρωμένου αναπτυξιακού χρηματοδοτικού προγράμματος το οποίο θα καλύπτει το σύνολο του Δήμου και όλους τους οικισμούς, προκειμένου να εξασφαλίσει ολοκληρωμένες χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.  Στην προσπάθεια αυτή αρωγός στέκεται το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης, το οποίο υπέγραψε προγραμματική σύμβαση – συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, με τελικό στόχο την κατάρτιση του Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση ολοκληρωμένων χρηματοδοτήσεων για τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση στην περιοχή.

Για να επιτευχθεί ωστόσο ο τελικός στόχος χρειάζεται βούληση, συνεργασία και συναίνεση. Προς την κατεύθυνση αυτή καλούνται να συνδράμουν οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι παραγωγικοί φορείς, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν, βιώνουν καθημερινά τις δυσκολίες, αλλά δεν  παύουν να οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο τους. Στην παρούσα φάση, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων του Δήμου Λευκάδας και των πολιτών, ώστε να τεθούν με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο τα θεμέλια για τη συγκρότηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο βήμα εξειδίκευσης της ολοκληρωμένης πρότασης που πρέπει να καταθέσει ο Δήμος, σας καλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα που διενεργείται και να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το παρόν ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται ανώνυμα (ή επώνυμα εφόσον κάποιος επιθυμεί) και απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο για το μέλλον του Δήμου Λευκάδας.  Η έρευνα στόχο έχει να καταγράψει τις στάσεις, αντιλήψεις και προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής.  Τα ερωτηματολόγια θα ομαδοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο στατιστικοί μέσοι όροι.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια υποβάλλονται-αποστέλλονται με έναν από τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους:

  • α) ηλεκτρονικά στο email: devlab@unipi.gr ή στο devlabunipi@gmail.com
  • β) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «Προς Καθηγητή Παν. Πειραιώς Άγγελο Κότιο, Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 126, ΤΚ 18 532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ»
  • γ) εντύπως στη γραμματεία του Δημάρχου σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη επιστημονικής ομάδας Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Διευθυντής Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών & Προγραμμάτων Ανάπτυξης

 

Κατεβάστε και απαντήστε το ερωτηματολόγιο εδώ:

Ερωτηματολόγιο Πολιτών Λευκάδας (1)