Συνεδριάζει την Παρασκευή 7 Απριλίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  στις  7 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ( άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/12, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), έτους 2017.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση  2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή τροφείων και απαλλαγή ποσού από τροφεία σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς των καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου δεκάμηνης διάρκειας στα δημόσια σχολεία.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζιες Σημαίες» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»,

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», προϋπολογισμού 212.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου Μάντζιου Κωνσταντίνου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ”, αναδόχου Ευγένιου Παππά ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου & Δημοτικού Συμβούλου  για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ