Συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Μαρτίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  στις 27  Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθ. 9198/02.08.2007 (ΦΕΚ 677/τ.Γ’/29.08.2007) απόφασης Δημάρχου περί παραίτησης του κ. Βασιλείου Μιχαηλίδη, πρώην υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδας, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ διόρθωσης της υπ΄ αριθ. 42/2017 απόφαση Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Φ.Ο. ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΙ, 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ο οποίος γίνεται «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 190.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 9ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΥΔΡΙ-Μ. ΑΥΛΑΚΙ Β΄ & Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Εισηγητής:  Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο  Δήμου Λευκάδας».

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος ΝΠΔΔ

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Εισηγητής: Περδικάρης Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτ. Λιμεν. Ταμείου Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού αρμοδίου οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για   έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002116 του Ε.Π «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002118 του Ε.Π «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλαμιτσίου στην ειδική θέση «Κάθισμα» της Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 8/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή λύσης του συμφωνητικού μίσθωσης του ισογείου καταστήματος στην Τ.Κ. Πηγαδησάνων  μετά από αίτημα του μισθωτή και έγκριση διαδικασίας εκ νέου μίσθωσης.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Δ.Σ. α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων  και επιχορήγησή τους για το έτος 2017 και β) για υποβολή αιτήματος στον Αναπληρωτή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ”», προϋπολογισμού 305.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ”ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ”»στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ32).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ-ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΘΑΝΙΟΥ» Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 16.490,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ», αναδόχου Σοφίας Βούλγαρη.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ», προϋπολογισμού 61.842,44 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διόρθωσης & μεταφοράς οφειλής από τέλη άρδευσης σε καρτέλες καταναλωτών λόγω συνωνυμίας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρακτικού για την καταστροφή υλικού που δεν έχει καμία αξία.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με 16 εταιρικές μερίδες των 250,00 € έκαστη και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00 €.

Εισηγητής: Ευάγγελος Κοντομίχης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής & μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη LEUCATE της Γαλλίας και υποβολή αιτήματος στον Αναπληρωτή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικού Συμβούλου για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.