Αποφάσεις της χθεσινής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2017, εγκρίθηκαν:

  • Η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων πυρόπληκτων περιοχής πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 106.786,82 €.
  • Η επικαιροποίηση της μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης, ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου «Απόλλωνα Καρυάς» Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 370.000,00 € και η υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
  • Η υποβολή πρότασης με τίτλο «Σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης (MasterPlan) στο δήμο Λευκάδας» με τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχ/σης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητάς τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχ/σης Λεκανών Απορροής» της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προϋπολογισμού 250.000 €.
  • Η υποβολή πρότασης με τίτλο «Yπηρεσίες παρακολούθησης λειτουργίας εγκαταστάσεων βιολογικών Λευκάδας – Αγ. Νικήτα – Βασιλικής Ελλομένου στο Δήμο Λευκάδας» με συνολικό προϋπολογισμό 1000,00 €  στην πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής».
  • Την υποβολή πρότασης για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά με τίτλο: «Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος» για την υλοποίησης της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου», προϋπολογισμού 2.440.000 €.
  • Την υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχ/ση στερεών απόβλητων στο δήμο Λευκάδας», στην πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ39 α/α ΟΠΣ: 1932 της ΕΥΔ Ε.Π. προϋπολογισμού 74.400 €.

Από το Δήμο Λευκάδας