Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 25  Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2017.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Αποκαταστάσεις ζημιών αγροτικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων Καλαμιτσίου, Αθανίου, Δράγανου, Αγίου Πέτρου και «Αηδονάκι» Περιγιαλίου», προϋπολογισμού 590.000€.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακής οδού πόλης Λευκάδας», προϋπολογισμού 3.550.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου Καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση «Πόντε» έως τη Διοικητήριο», προϋπολογισμού 561.913,85 €.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση Ύδρευσης νήσων Κάλαμου-Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό»,προϋπολογισμού 440.000,00 €.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη και διαμόρφωση Δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδριού-Μ.Αυλακίου», προϋπολογισμού 100.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το  έτος 2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος  2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής μικρών έργων – εργασιών του Π.Δ. 171/87 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12 ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου  «Βελτίωση, Συντήρηση, Ηλεκτροφοτισμός οδικού δικτύου. Εξωραϊσμοί – Αναπλάσεις λιμανιών και εξωτερικών χώρων νήσου Κάλαμου», προϋπολογισμού 265.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στέγασης Πυροσβεστικού σταθμού Τ.Κ. Κοντάραινας, Δ.Ε. Απολλώνιων» αναδόχου: Ευγένιου Παππα ΕΔΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο : Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γρηγόριος Γκοκάκης