Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Λευκάδας την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  23  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της υπ΄ αριθ. 114/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» με θέμα  «έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017»
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 97/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 102/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση  Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, για το οικονομικό έτος 2017.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου  Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ)  που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση  εισηγητικής έκθεσης προς το Δ.Σ. με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012. για το οικονομικό έτος 2017.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 33/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου  Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ)  σχετικά με την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσχώρησης του Δήμου Λευκάδας στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με το χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου δημοτικού στον οικισμό Φρυνίου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 73/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με το χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου δημοτικού στη Δ.Ε. Απολλωνίων (σχετ. η υπ΄αριθ. 74/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου για την εκτός σχεδίου περιοχή «ΒΙΓΛΑ» Τ.Κ. Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 75/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄αριθ. 367/2016 απόφασης Δ.Σ που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ»
Εισηγητής: Σπυρίδων  Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου Νικούλη Γ. Αλκύων.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (μεταξύ παιδικής χαράς και ΙΟΝΙΟΝ STAR)», προϋπολογισμού 24.798,97 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ”», αναδόχου μελετητή: Παναγιώτη Αργυρού.
Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 7.935.000,00€, αναδόχου «Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ», αναδόχου Γεωργίου Κοντοπρία ΕΔΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης.   
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού  Δήμου Λευκάδος οικονομικού έτους 2016 για την τουριστική του προβολή.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2017, με τη διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».  
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

  Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης  Γρηγόριος