Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» για την κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ. αρ. 437/2016 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας: «Καινοτόμες μεθοδολογίες για την προστασία των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών του Ιονίου από διάβρωση» στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 96/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» με θέμα «έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017».
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για εξουσιοδότηση υπολόγου ταμία για την εκτέλεση της πληρωμής της 54ης κατανομής χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, έτους 2016 «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας».
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄ αριθ. 416/2016 απόφασης Δ.Σ., ως προς τον τίτλο της μελέτης του έργου από «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» σε «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», αναδόχου: Βασιλείου Παπαλαμπίδη Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ», αναδόχου: Γεωργίου Χόρτη Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων», αναδόχου Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση δρόμου Τ.Κ. Κοντάραινας» αναδόχου Νικ. Πολίτη.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 318/14 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση μελών στην Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για Δ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2016.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018, στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος