Συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18,  σας καλούμε την Τετάρτη 11/5/2022 και ώρα 12:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Δημήτριο Μασούρα να εγείρει για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αγωγή διόρθωσης αρχικών εγγραφών, βάσει της υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφασης του τοπικού συμβουλίου Κατούνας.
Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του  Δεύτερου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της αριθ’ Β.Δ.Υ :11/2022 Έφεσης του Α.Κ κατά της 8864/2018 απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Δημοσιονομικών Ελέγχων Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 14-6-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του  Δεύτερου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της αριθ’ Β.Δ.Υ :12/2022 Έφεσης του Α.E κατά της 8863/2018 απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Δημοσιονομικών Ελέγχων Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 14-6-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Mονoμελούς Πρωτοδικείου  Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατόν είκοσι  ημερών  κατά της από 20-1-2022 αγωγής των:  1) Θ. Ι. & 2) Θ. Λ., η οποία στρέφεται στο Δήμο Λευκάδας για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον άξονα προτεραιότητας  4.5 «Οδικές υποδομές» στο ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή περιφερειακής οδού πόλης Λευκάδας».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 16ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου» αναδόχου: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Τ.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ «ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ» ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, αναδόχου Ευσταθίου Χαλικιά.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2022, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 4-05-2022 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού  396.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ