Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Ιανουρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.1.2022 (ΦΕΚ 67/14.1.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε την  Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 12:00  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για  σύνταξη  έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για το Α΄& το Β΄ εξάμηνο έτους 2021 σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο:  Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει για υπόθεση Μ.Κ. (σχετική η αριθ. 628/21 αποφ. Ο.Ε.).
Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει για υπόθεση Αικ. Τ. (σχετική η αρ. 715/21 απόφ. Ο.Ε.).
Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 20/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, με θέμα: Οικονομικές καταστάσεις έτους 2020.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 1/2022 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 2/2022 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της, οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω ελαττωματικών εργασιών  του έργου: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας» αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ.
Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ