Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Ιουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τετάρτη 25-08-2021 και ώρα 11:00 σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 τεύχος Β’) τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Θωμάς Γεωργάκης, Πρ/νος Τμήμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη, της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Θωμάς Γεωργάκης, Πρ/νος Τμήμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ