Συνεδριάζει την Τρίτη 17 Αυγούστου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄ αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 17 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση  της 8ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και της 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
Εισηγητές:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
                                          
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της  έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος,

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. έγκρισης εγκατάστασης γραμματοθυρίδων εντός των ορίων  του Δήμου   Λευκάδας.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ως προς την παράγραφο 4 κριτήριο απορίας του άρθρου 4 « Δικαιούχοι Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου Λευκάδας »
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή  νηπίων  από  τον Παιδικό και Βρεφονηπιακό  Σταθμό  Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Παλιοφυτείες» Κατούνας Λευκάδας.
Εισηγητής:  Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ,» προϋπολογισμού 24.775,45 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ