Πρόσκληση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄ αριθ. 41332/02.07.2021 (ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 14  Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος τροποποίησης  Επενδυτικού Σχεδίου «Δημιουργία Μαρίνας στη θέση Βλυχό ν. Λευκάδας» του Δήμου Λευκάδας και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, σχετικά με το ύψος προϋπολογισμού και τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την απαγόρευση ή μη, εκτέλεσης οικοδομικών δραστηριοτήτων που προκαλούν έντονη  όχληση και ρύπανση τους θερινούς μήνες στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος ΕΠΖ – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις κοινωνικές δομές του δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. έγκρισης εγκατάστασης γραμματοθυρίδων εντός των ορίων  του Δήμου   Λευκάδας.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου).
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων», προϋπολογισμού 102.000,00 €.
Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση  σχετικά με την  ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 10ο: Γνωμοδότηση  σχετικά με την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σγια Β’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2021.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ