Συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Ιουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Δευτέρα 12-7-2021 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02.07.2021 (ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β’) τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για παραχώρηση θέσης ονομαστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ  στην κοινότητα Λευκάδας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση εισόδου – εξόδου για την επιχείρηση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ιδιοκτησίας ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ επί των δημοτικών οδών σε γωνιακό οικόπεδο στη θέση «ΕΞΑΜΙΛΙΑ» Κοινότητας Αγίου Πέτρου Δήμου Λευκάδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου νέου οικισμού Αγίου Πέτρου Λευκάδας.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2021.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί των υποβληθέντων (23) είκοσι τριών περιπτώσεων, που αφορούν (28) απορριπτέες ενστάσεις, επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ.Λευκάδας.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχιτ. Μηχανικός, υπάλληλος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ