Συνεδριάζει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2021.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 
Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση της αρ. 59/2020 απόφασης του Δ.Σ. για λήψη οικονομικών μέτρων από το Δήμο Λευκάδας για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και υπουργικές αποφάσεις.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο «Δίκτυο των Δημάρχων» για το Κλίμα και την Ενέργεια.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για ένταξη του Δήμου Λευκάδας στην πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων  για το έτος 2021.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης  για το έτος 2021. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση  Δ.Σ.  για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2021.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Ανδρέα Παπαρηγόπουλου κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η αρ. 465/20 αποφ. Ο.Ε.).
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ