Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας την Τρίτη 20 Οκτωβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 20-10-2020 και ώρα 10:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄ αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282/ 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για  αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας, με το ποσό των 332.989,06€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας με το ποσό των 74.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας με το ποσό του 1.000.000,00 € από το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων που επλήγησαν από την φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, με κωδικό έργου 2020 ΣΕ 87100019.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Κ.Ε.2017ΕΠ02200000, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση των με αριθ. 338/2020 και 374/2020 αποφάσεων της Ο.Ε. Δήμου Λευκάδας, της διαγωνιστικής διαδικασίας  καθώς και  επανάληψή της, με σκοπό  τον καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου – σταβλικής εγκατάστασης εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταμείου

ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 8-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για Παροχή υπηρεσίας «Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων»  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 59.999,51 ευρώ με Φ.Π.Α.  και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 55.163,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 12-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 10ο : Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 ΘΕΜΑ 11ο : Απόφαση Ο.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» πρ/σμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00€  με ΦΠΑ  και με Α/Α  συστήματος 91749.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 16ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.404.524 €(με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 17ο : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με αριθμ. πρωτ.14575/24-07-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 2.404.524,00 Ευρώ  (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2020) αγωγής της εταιρείας «Κάλαμος Ναυτική Εταιρεία» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 21.10.2013 (αρ. καταχώρισης ΑΓ9/2015) αγωγής του Μιχαήλ Δ. Φίλιππα κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (μεταβατική έδρα Λευκάδας).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18225/13.10.2020 αίτησης του Ιωάννη Θεριανού, ως πληρεξουσίου των: 1. Ελισάβετ Αραβανή και 2. Αικατερίνης Κατωπόδη.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αναθεώρηση, την 2η ΣΣΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: « Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλική Λευκάδας»,   αναδόχου Κ/Ξ ΑKΤΩΡ Α.T.Ε. – P & C DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ