Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41087/17 (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017), του  άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ. θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει  μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2020-2021.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ