Από 1 Σεπτεμβρίου δεν θα είναι δυνατή η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ στον «ΧΑΔΑ» Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4685/2020, σας γνωρίζουμε ότι, για τα προϊόντα αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) απαιτείται η ορθολογική τους διάθεση και διαχείριση σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ).

Ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους  στην διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατασκευαστές, εργολάβους, μηχανικούς, ιδιώτες), ότι από την 1/9/2020 ΔΕΝ θα είναι δυνατή η εναπόθεση αυτών των υλικών στον «ΧΑΔΑ» Λευκάδας.

Προσβλέπουμε στην συνεργασία σας για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και την συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος , της δημόσιας υγείας και της αισθητικής.

Τυχόν ανεξέλεγκτη εναπόθεση τεχνικών υλικών στον ΧΑΔΑ θα επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας  του Δήμου μας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ