Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2020 (σχετ. η υπ΄αρ. 9/19 απόφ. Ε.Ε.).
Εισηγητές: Λύγδας Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος
Αρέθας Σπυρίδων, Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Φραγκούλη Αμαλία, Πρ/νη Αυτοτ. Τμ. Προγραμμ. Οργάν. & Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών καθαριότητας–ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 389/19 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικ. Υπ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 390/19 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικ. Υπ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 391/19 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικ. Υπ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 392/19 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικ. Υπ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 393/19 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικ. Υπ.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών χρήσης  δημοτικού νεκροταφείου 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 394/19 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Δ/νσης Οικ. Υπ.

ΘΕΜΑ 9 ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μίσθωσης  ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών Τ.Κ. Κατούνας.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2020.
Εισηγητής : Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο έτους 2019 και για το έτος 2020.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. περί  ανάκλησης της με αριθμ.379/2019 (ΑΔΑ:ΨΟΔΤΩΛΙ-3ΥΘΙ) απόφασης Δ.Σ. συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων για: α) την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης  Έργου RE.CO.R.D.» και β) για παροχή υπηρεσιών για «Σχεδιασμό και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών μεταφοράς στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) με ίδια μέσα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 1 της Υ.Α. 2123/36/2001 (ΦΕΚ 1438/τ.Β΄/20.10.2001) ανέλκυσης, απομάκρυνσης & εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων από το Διαδημοτικό ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας», για τις θαλάσσιες ζώνες ευθύνης του.
Εισηγητής: Καρβούνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε υπό ανέγερση κτίριο λειτουργίας ως  αποθήκης εμπορίας και διανομής ποτών  σε αγροτεμάχιο (γήπεδο) ιδιοκτησίας  Γεράσιμου Αρματά  επί της αγροτικής  οδού εκτός σχεδίου στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΟΡΟΥ» της  κοινότητας  Νεοχωρίου  Δ.Ε. Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας(σχετ. η υπ΄αριθ. 17/19 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Λύγδας Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για την ένταξη της προτεινόμενης πράξης « ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (κωδ. Πρόσκλησης VIII) στον άξονα προτεραιότητας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».
Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 ευρώ στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» του Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 € με (ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», Πρόσκληση ΙΧ, Άξονας προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» της μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ» προϋπολογισμού 14.997,70 ευρώ με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ». προϋπολογισμού 34.998,19 ευρώ με  Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο:  Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 42.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 7.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 32.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. τροποποίησης της υπ΄αριθ. 245/2019 απόφασης του Δ.Σ. Λευκάδας που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη νέα εγγραφή νηπίου στον Παιδικό Σταθμό Καρυάς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020 λόγω ύπαρξης κενών θέσεων.
Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ αριθ. 360/2019 απόφασής του, που αφορά σε αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Α /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ αριθ. 361/2019 απόφασής του, που αφορά σε αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή  B /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για τη συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 416/2019 απόφασής του που αφορά στον ορισμό δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής  σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ1417/τ.Β’/25-4-2018).
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ