Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε τη Δευτέρα 16-12-2019 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 168/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του  Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.
Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 165/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του  Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2020, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.
Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί άσκησης ή μη προσφυγών, κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Λευκάδας, δια των οποίων επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο, για θέματα που αφορούν εν γένει το ζήτημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1660/Α/9-12-2019 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση Ο.Ε. για εξειδίκευση πιστώσεων.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη του από 11/12/2019   πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20997/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005726014) διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 09-12-2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 24046/27-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005925015) διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη του από 6-12-2019   πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 10ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Παρεμβάσεις στο κοιμητήριο Πόλης Λευκάδας»   προϋπολογισμού   13.400,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας»   προϋπολογισμού   80.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Νικιάνας από στροφή έως χείμαρρο» προϋπολογισμού 70.021,93 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής παλαιού οικισμού Καρυωτών» προϋπολογισμού 45.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε Δημοτική οδό Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)», προϋπολογισμού 26.030,00 € .
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο. Ε.  για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.892.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, προϋπολογισμού έως 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2020, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού  645.161,29 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00€ .
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00€ .
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 € .
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 € .
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00€ .
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ