Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σχετικά με την υποβολή από κοινού με το Ελληνικό Δημόσιο αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος αναφορικά με τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 340262422001 και ΚΑΕΚ 340262422002 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής αίτησης.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου μας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ