Εκπαίδευση ομάδας αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

Στα πλαίσια της έµπρακτης µέριµνας του ∆ΛΤ Λευκάδας στα θέµατα Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, κατ’ εκτέλεση και των αναφερόµενων στην ισχύουσα Νοµοθεσία και µε την παρουσία και την συνεργασία της εξειδικευµένης σε αυτά  τα θέµατα Εταιρείας «ΜΕΤΟΠΗ Σύµβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος», διοργανώνει εκπαίδευση και σε Θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο για την αποτροπή Θαλάσσιας ρύπανσης, µε σκοπό να ενηµερωθούν όλα τα µέλη της εθελοντικής Οµάδας της Λευκάδας αλλά και όσοι πολίτες το επιθυµούν, για τις δυνατότητες του ∆ΛΤΛ σε εξοπλισµό αντιρρύπανσης, αλλά και τις µεθόδους  που  πρέπει  να  ακολουθηθούν  όταν και εάν προκύψει πραγµατικό συµβάν στην ευρύτερη περιοχή µας.

Η εκπαίδευση θα εκτελεστεί µε  τη συνεργασία της Οµάδας Αντιρρύπανσης της Μαρίνας Λευκάδας, η οποία θα συνδράµει και µε τον εξοπλισµό που διαθέτει.

Το πρόγραµµα της Εκπαιδεύσεως έχει ως ακολούθως:

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Θεωρητική Εκπαίδευση.

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ιοικητήριο Λευκάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας (2ο κτίριο –  Ισόγειο), από 9:00 έως 12:00 και θα περιλαµβάνει:

  • Γενικά στοιχεία  οργάνωσης  για  την  αντιµετώπιση  περιστατικών  θαλάσσιας ρύπανσης
  • Πηγές και επιπτώσεις ρυπάνσεων εντός Λιµενικής Εγκατάστασης
  • Ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή µε τη θάλασσα
  • Παρουσίαση του υφιστάµενου εξοπλισµού αντιρρύπανσης του  ∆.Λ.Τ.  Λευκάδας και γειτνιαζουσών µε τους Λιµένες ευθύνης του εγκαταστάσεων.
  • ∆ιαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγµάτων µε έµφαση στην αγκύρωσή τους
  • ∆ιαδικασίες χρήσεως  των  απορροφητικών  και  προσκολλητικών  υλικών  και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα µε το περιστατικό
  • Αναφορά στα Μέσα Μεταφοράς Αντιρρυπαντικού εξοπλισµού και σύγκριση αποτελεσµατικότητά τους, ανάλογα µε το είδος του Συµβάντος.
  • Ανάλυση του προσφάτου συµβάντος ρύπανσης της θάλασσας στο Σαρωνικό Κόλπο µετά την βύθιση του ∆εξαµενόπλοιου Αγία Ζώνη II την 10/9/2017 µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αλλά και αναφορά στις εργασίες απορρύπανσης 40 Km ακτογραµµής
  • Άσκηση επί χάρτου σε Λιµένα ευθύνης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
Α. Πρακτική Εκπαίδευση.

1ο µέρος. Επίδειξη του εξοπλισµού αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στο Λιµένα Λευκάδας, που διαθέτει το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο από 09:00 έως 10:00 π.µ.

2ο µέρος. ∆ιεξαγωγή άσκησης αντιµετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στον Λιµένα Λευκάδας µε χρήση πλωτού φράγµατος συνολικού µήκους 150 µέτρων και αγκυροβόλησή του, από 10:00 έως 12:00.

Εκπαιδευτής: Αγγελόπουλος Μιχάλης – ΜΕΤΟΠΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Την εκπαίδευση µπορούν να παρακολουθήσουν και µέλη Τοπικών συλλόγωνφορέων κ.λ.π. που δεν ανήκουν στην Οµάδα Αντιρρύπανσης του ∆.Λ.Τ. Λευκάδας.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής επικοινωνήστε µε την κ. Ακριβή Μιχελή, τηλέφωνο 26453 60508, fax: 26453 60540, e-mail: dltl@lefkada.gov.gr.

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ