Συνεδριάζει την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. περί άσκησης έφεσης  ή μη, κατά της υπ΄ αριθ. 70/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας  που αφορά στην υπόθεση υπαλλήλων Κων/νου Χαρίτου και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας για την καταβολή αναδρομικά των επιδομάτων που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012 (σχετ. η υπ΄αριθ.  410/18 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί άσκησης έφεσης  ή μη, κατά της υπ΄ αριθ. 74/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας  που αφορά στην  υπόθεση υπαλλήλων Θεόδωρου Κατωπόδη και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας για την καταβολή αναδρομικά των επιδομάτων που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012 (σχετ. η υπ΄αριθ. 411/18 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 230/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»  που αφορά στην έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο:
Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 6.999,76 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» προϋπολογισμού 6.992,16 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» προϋπολογισμού 12.500,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  δωρεάν παραχώρηση χρήσης  δημοτικού ακινήτου  στην Τ.Κ. Εξάνθειας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και  υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, έτους 2019.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 849.997,64 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου Αλέξανδρου Γέροντα ΕΔΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης σύμβασης εργασιών: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου Βουκελάτου Μιχαήλ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12 ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος