Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Ιουλίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.
Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση και διαχείριση πάγιας προκαταβολής των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3 ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ», προυπολογισμού 240.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ» προυπολογισμού.50.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ», προυπολογισμού 9.999,48 €.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  προυπολογισμού 79.144,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ»,  προυπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση  της χρήσης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Λαζαράτων για την στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση  χρήσης κοινοχρήστου  χώρου  ( γήπεδο μπάσκετ ) στην Τ.Κ. Βλυχού Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθμ. 123/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορά στην έγκριση απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ., οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Διοικ. Συμβ. Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου : ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΑΤΟΥ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο:
Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφή  νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς  του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2017-2018.   
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος