Κλειστή η οδός Δ. Γολέμη έως την Κυριακή 11 Μαρτίου

Απόφαση

Θέμα: «Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λευκάδας επί της οδού Δημητρίου Γολέμη για την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από τη θέση Πόντε έως το Διοικητήριο».

Ο Λιμενάρχης Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας, που κυρώθηκε με την Αριθ. 1125/09-03-1978 Απόφαση κ. ΥΕΝ (ΦΕΚ 459Β΄/12-05-1978).
 1. Τα άρθρα 52 και 52α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Νόμος 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23. 3.1999).
 2. Την με αριθ. φακέλου: 512.7/2014 και αριθ. σχεδίου:2966/15-07-2014 Διαταγή Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. Β΄.
 1. Την υπ΄αριθ. Πρωτ.: 247021/23-01-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΚ8ΟΡ1Φ-ΤΦΔ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 2. Την ανάγκη τήρησης της δημόσιας τάξεως και ασφάλειας στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

Αποφασίζει:

 1. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχημάτων στην οδό Δημητρίου Γολέμη εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λευκάδας (από το ύψος της Γέφυρας Πόντε έως τον κυκλικό κόμβο έμπροσθεν καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “MEATING POINT”) από την 09η Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. έως την 11η Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ. για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής νέου καταθλιπιτκού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από τη θέση Πόντε έως το Διοικητήριο.
 2. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, ο Δήμος Λευκάδας και το Τμήμα Τροχαίας Λευκάδας της ΕΛ.ΑΣ. που απευθύνεται η παρούσα να μεριμνήσουν για την έγκαιρη τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας στην εν θέματι οδό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα ισχύος της εν λόγω προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης καθώς και στις λοιπές γειτνιάζουσες και συγκοινωνούσες με αυτή οδούς προς ενημέρωση των οδηγών για την ως άνω κυκλοφοριακή ρύθμιση.
 3. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης καθώς και οχήματα εφοδιασμένα με άδεια διέλευσης από τους αρμόδιους φορείς.
 4. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.
 6. Τοπικά ΜΜΕ παρακαλούνται για την ατελώς δημοσίευση – ανάρτηση της παρούσας προς ευρεία ενημέρωση του κοινού.

Ο Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΡΥΖΑΣ Β. Αθανάσιος