Δήμος Λευκάδας: Λύνεται μετά από 35 χρόνια το πρόβλημα των απορριμμάτων

Μετά από 35 χρόνια λύνεται το πρόβλημα των απορριμμάτων: Χρηματοδοτήθηκε το έργο με 9.665.793,60 €

Υπεγράφη σήμερα η ένταξη της Πράξης Χρηματοδότησης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων & κομποστοποίησης και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» συνολικού κόστους 9.665.793,60 €.

Η Πράξη περιλαμβάνει:
1. Την «Οριστική μελέτη μονάδας προεπεξεργασίας  απορριμμάτων & κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Δήμου Λευκάδας» η οποία υλοποιείται με 6 επιμέρους συμβάσεις ανά κατηγορία μελετητικού πτυχίου.
2. Την «Κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας  απορριμμάτων & κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Δήμου Λευκάδας». Η ΜΟΠΑΚ περιλαμβάνει την προεπεξεργασία με μηχανικό διαχωρισμό των συμμείκτων αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και κομποστοποίηση του διαχωρισμένου από τα σύμμεικτα οργανικού κλάσματος και προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, σε ξεχωριστές γραμμές. Η ΜΟΠΑΚ θα επεξεργάζεται υπολειμματικά σύμμεικτα αστικά απόβλητα και ανακυκλώσιμα απόβλητα υλικών των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου, καθώς και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με τους οικείους ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας και τη σχετική προγραμματική σύμβαση. Επίσης θα επεξεργάζεται τα προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα των Δήμων Λευκάδας και Ακτίου-Βόνιτσας.

Στο τμήμα κομποστοποίησης θα παράγεται:
Α) compost τύπου Α από το διαχωρισμένο οργανικό των υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, το οποίο θα χρησιμοποιείται για
εργασίες επίχωσης ΧΥΤΑ και αποκατάστασης ανενεργών λατομείων.
Β) compost από προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα, το οποίο θα χρησιμοποιείται για εργασίες αναδάσωσης. Τα ανακτημένα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται στα Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ). Το υπόλειμμα της επεξεργασίας θα οδηγείται στον ΧΥΤ της 3ης ΔΕ Ν. Αιτ/νίας. (Πάλαιρος).

3. Την «Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ».
4. Την «Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών». Αφορά την προμήθεια 200 καφέ κάδων.
5. Την «Προμήθεια λειοτεμαχιστή». Αφορά την προμήθεια ενός λειοτεμαχιστή για τον τεμαχισμό, την θραύση, την κοπή μειώνοντας το μέγεθος και τον όγκο των ογκωδών απορριμμάτων στο ελάχιστο δυνατό.
6. Την «Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών απόβλητων Δήμου Λευκάδας»: Αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού δεματοποίησης προκειμένου να γίνεται δεματοποίηση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων της Λευκάδας μέχρι την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της ΜΟΠΑΚ.
7. Την «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης σε δύο ΧΑΔΑ της νήσου Λευκάδας, που ξεκίνησαν κατά τη Α’ φάση της πράξης.
8. Την «Μεταφορά – Εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ».

Ύστερα από οργανωμένες προσπάθειες και αγώνες τρεισήμισι ετών, ένα πρόβλημα πολλών δεκαετιών επιλύεται. Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά την κ. Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Λευκάδας για την εξαιρετικά σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία αυτών των προσπαθειών.

Μετά την υπογραφή της Πράξης Χρηματοδότησης ακολουθούν:
1. Αναμόρφωση και εγγραφή του ποσού των 9.665.793,60 € στον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας.
2. Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης του έργου.

Από το Δήμο Λευκάδας