Χορήγηση νέων θέσεων στη λαϊκή αγορά της Λευκάδας

Σας ενημερώνουμε ότι, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για θέση στη λαϊκή αγορά παραγωγών πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας στην πόλη της Λευκάδας θα πρέπει μέχρι και την Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2018 να προσκομίσουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου (άδεια παραγωγού, προϊόντα που παράγονται ανά καλλιεργητική περίοδο κλπ) προκειμένου να γίνει η κατανομή τους στις υπάρχουσες θέσεις, με βάση την προβλεπόμενη μοριοδότηση.

Μέχρι την τελική τοποθέτηση των παραγωγών στις νέες θέσεις, το αργότερο έως και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, θεωρείται ότι συνεχίζεται η άδεια των υπαρχόντων, οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν το αντίστοιχο τίμημα των δύο μηνών.

Οι παραγωγοί που θα καταλάβουν τις νέες θέσεις με βάση τη μοριοδότηση οφείλουν να ενημερωθούν και να τηρούν τον Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Λευκάδας (αριθμ. απόφ. 433/2016 Δ.Σ.)  άλλως θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος,

Μάρκος Νικητάκης

Διαβάστε παρακάτω τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Λευκάδας:

 

Βρείτε παρακάτω την αίτηση ενδιαφέροντος: