Επείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των   παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του  έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  300.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  υποβολή πρότασης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020(Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ52) στον Άξονα Προτεραιότητας 2  «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», για την υλοποίησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ».
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με δέσμευσή του για ένταξη της προτεινόμενης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1η)) στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα τρία θέματα διότι:

  •  υπάρχει δυνατότητα υποβολής και δεύτερης πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ52 και αριθμό πρωτ. ΟΠΣ 2351/3-10-2017  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην οποία προσκαλούνται οι  φορείς για την υποβολή προτάσεων έργων άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ορίζει ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης την  16η Νοεμβρίου 2017 (θέμα 2).
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εν λόγω πρότασης  είναι να εγκριθεί η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » (θέμα 1) καθώς και η δέσμευση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του  Δήμου Λευκάδας (θέμα 3).

Η οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση θα είναι σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας.

Ο πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος