Σύσταση νέου πολιτιστικού μουσικοχορευτικού συλλόγου με έδρα το Φρύνι

Προσκλήση

Της προσωρινώς Διοικούσας Επιτροπής του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» που εδρεύει στην τοπική κοινότητα Φρυνίου του Δήμου Λευκάδας, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 15/2017 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 521/01.11.2017 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέλη αυτού, στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 5η Νοεμβρίου  2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 μ.μ., στα προσωρινά γραφεία του Σωματείου (θέση Άγιος Χαράλαμπος-οικία κας Καλομοίρας Ρομποτή), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη μελών του ΔΣ

Όλα τα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στη γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός δύο (02) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στα προσωρινά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη της κας Αντιπροέδρου Αλεξάνδρας Κατωπόδη,  αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως μελών του ΔΣ. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ θα πραγματοποιηθούν κατά την ως άνω ημέρα και ώρες 15.00-18.00 μ.μ.

Εκ της προσωρινής διοικήσεως