Ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λευκάδας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Λευκάδας που λειτουργούν υπό τη μορφή του νομικού προσώπου (ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμοί, Ι.Κ.Ε, υποκαταστήματα ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων) να προβούν στον ορισμό των εκπροσώπων τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις αρχαιρεσίες στις 03/12/2017 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο Λευκάδας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4484/01-08-2017 το δικαίωμα ψήφου για τα μέλη ασκείται ως ακολούθως:

 • Για τις Ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο(2) ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
 • Για τις Ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
 • Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία (1) ψήφο.
 • Για κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από την εταιρεία. Στην περίπτωση, όμως, που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δυο εξ αυτών, δηλαδή είτε δυο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (Προσοχή: δεν μπορούν να υποδειχθούν δυο απλοί εταίροι).
 • Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του τρεις (3) εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. (π.χ. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος, απλό μέλος του Δ.Σ.) ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (π.χ. Διευθυντής Διοικητικού ή Οικονομικού ή Παραγωγής ή Πωλήσεων, κλπ).
 • Κάθε ΙΚΕ δύο(2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
 • Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
 • Για κάθε υποκατάστημα ελληνικής επιχείρησης πρέπει να επιλεγεί και να
  υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος τους , μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτή αυτού.
 • Για κάθε υποκατάστημα αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας και Εταιρείας
  Περιορισμένης Ευθύνης θα καταχωρηθούν αυτεπάγγελτα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή του νόμιμου αντικλήτου της υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, εάν αυτός είναι ένας και σε διαφορετική περίπτωση πρέπει αυτός να επιλεγεί και να υποδειχθεί.
 • Στους Συνεταιρισμούς πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο (2) εκπρόσωποι, δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 372/92 «κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες κι αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του».

Όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμό. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψηφίων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

Στους επικεφαλής των συνδυασμών μπορούν να χορηγούνται οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι μετά την κύρωσή τους ( άρθρο 4, παρ.1, ΠΔ372/1992).

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι θα πρέπει να καταθέσουν από τον επικεφαλής του συνδυασμού αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο τριάντα ημέρες πριν τις εκλογές και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην αίτηση κάθε υποψηφίου πρέπει να επισυνάπτονται: α) Γραμμάτιο είσπραξης (Απόδειξη) του ταμείου του Επιμελητηρίου ύψους 50 (πενήντα) ευρώ, β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 «περί του ότι πληροί τις προϋποθέσεις και δεν υφίσταται κώλυμα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 του Νόμου 2081/92, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από το Νόμο 3419/2005 άρθρο 22, 3γ, παρ. 4 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου».

Η εκλογική Επιτροπή θα ανακηρύξει τους υποψηφίους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η απόφαση της ανακήρυξης με τον κατάλογο των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Λευκάδας προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκλογείς. Επί του καταλόγου των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός τριών εργασίμων ημερών από την απόφαση της ανακήρυξης. Η Εκλογική Επιτροπή θα εκδικάσει τις ενστάσεις και θα συντάξει τον οριστικό κατάλογο τον οποίο θα αναρτήσει στο Επιμελητήριο Λευκάδας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λευκάδας
καλεί τις επιχειρήσεις να προμηθευτούν από τα γραφεία του φορέα (Γολέμη 5-7, Λευκάδα) τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση και διευκρινίζει ότι τα έντυπα πρέπει να επιστραφούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου έως τις 03/11/2017( Κατάθεση αιτήσεων υποψηφιοτήτων 30 ημέρες πριν τις εκλογές άρθρο 7, παρ.1, ΠΔ 372/1992).

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι τα σχετικά έντυπα (Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση) μπορούν να τα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.lefkadachamber.gr).

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η εταιρεία να έχει δικαίωμα ψήφου αποτελεί αφενός μεν να έχει συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή της στο Επιμελητήριο, δηλαδή να έχει εγγραφεί έως τις 2/12/2016. Νομικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου πρέπει να έχουν καταβάλει μέχρι και το 2016 τα τέλη τήρησης στο Γ.Ε.ΜΗ για να είναι ταμειακά ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν καταβάλει μέχρι και το 2016 είτε στο Γ.Ε.ΜΗ είτε στο Επιμελητήριο για να είναι ταμειακά ενήμερα. Εκλόγιμοι είναι οι εκλογείς, εφόσον έχουν διατελέσει μέλη του Επιμελητηρίου για τρία (3) χρόνια και δεν είναι συνταξιούχοι. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι επιχειρήσεις σε περίπτωση που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα να προβούν στην τακτοποίηση των τυχόν οφειλών τους έως και τις 23/10/2017.

Η Εκλογική Επιτροπή
Του Επιμελητηρίου Λευκάδας