Συνεδριάζει τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα  διεξαχθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο:
  Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για τους οικισμούς Αλεξάνδρου και Κολυβάτων της  Τ.Κ. Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2018 (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/2017 απόφ. Ο.Ε.).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διοργάνωσης των εγκαινίων του  Μουσείου  «Άγγελος Σικελιανός» και υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπάνης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την υπ΄αριθ. 14834/05-07-2017 ένσταση της αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την υπ΄αριθ. 14858/05-07-2017 ένσταση της αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΤΣΑΜΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:
Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού                   7.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΤΥ)», προϋπολογισμού 7.100,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 17.139,09 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 79.999,22 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος